Film oraz seria lightboxów pod wspólnym tytułem Uziemiłam Kosmos.

Prace prezentowane w ramach projektu Uziemiłam Kosmos w Warszawie oraz w ramach Festiwalu Passion For Freedom w The Mall Galleries w Londynie.

lightbox_1

lightbox_3

lightbox_2

Ze wstępu do wystawy:

Kiedy jakiś system energetyczny pozostaje nieuziemiony, istnieje ryzyko, że silny ładunek elektryczny może go spalić * Uziemienie, to potocznie słowo oznaczające przewód łączący ciało naelektryzowane z ziemią dla ochrony obwodu elektrycznego przed przeciążeniem *

Człowiek to otwarty układ energetyczny, podatny na silne uczucia. Kiedy nie jest uziemiony zmuszony jest je hamować, aby nie zostać przez nie pokonany * Przeciwieństwem jest jednostka uziemiona potrafiąca wytrzymać silne pobudzenie, które doświadczy jako radość i transcendencję * Trudno być uziemionym w kulturze, która jest nieugruntowana i opiera się na iluzji * Określenie uziemiony w odniesieniu do człowieka oznacza współcześnie ograniczenie lub uniemożliwienie swobodnego działania * Kiedyś oznaczało sprowadzenie kogoś na ziemię, do podstawowych realiów życia *

Gdy dana osoba jest uziemiona, gdy połączenie jest żywe, oznacza to, że mocno stoi na ziemi, że wie kim jest *

*źródła internetowe

Tytułowe uziemienie kosmosu można rozumieć jako poczucie spełnienia, spowodowane odnalezieniem czegoś swojego.

tekst: Sylwia Mańko


Zaprezentowany projekt jest opowiadaniem o wolności oraz przebudzeniu. O byciu tu i teraz, ze świadomością wyjątkowości chwili, w tym miejscu i w tym czasie. O mocy miłości w nas, która pozwala na znalezienie harmonii ze sobą i ze światem. O tym, iż niezależnie od naszego pochodzenia i okoliczności w jakich przyszło nam żyć – każda chwila jest okazją do zmiany.


Film and lightboxes: I’ve Grounded The Cosmos.

Works presented at the exhibition I’ve Grounded The Cosmos in Warsaw and at the Festival Passion For Freedom at The Mall Galleries in London.

Release for the exhibition:

When an energy system is ungrounded, a strong electric charge can burn it’. Grounding is the common term for a connection between an electrically charged body and ground (earth) to protect the electric circuit from overload’.

The human being is an open energy circuit, susceptible to strong emotions. Unless grounded, he is forced to suppress them lest they become overwhelming’. The opposite of this is a grounded individual, able to withstand strong emotions, which he experiences as joy and transcendence’. It is hard to be grounded in a culture that is ungrounded and based on illusion’. Today, the term “grounded” means a person who is unable to act freely’. Once it meant bringing somebody down to earth, making them aware of the bare realities of life’.

When a person is grounded, when the connection is alive, it means they have both feet on the ground, that they know who they are’.

[quotations from various online sources]

The titular ‘grounding of the cosmos’ can be construed as a sense of fulfilment, experienced when someone has found something that they feel is their own.

text: Sylwia Mańko


In this project I talk about freedom and awakening. About being here and now with awareness of the uniqueness of the moment, in this place and at this time. I talk about the power of love within us that allows us to find harmony with each other and with the universe. Regardless of who we are and in what circumstances we live, I want to tell that every moment of life is a chance for us for change.